נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

המחלקה לשירותים חברתיים - רווחה

המחלקה לשירותים חברתיים - רווחה

אודות המחלקה

אתר המחלקה לשירותים חברתיים באתר המועצה הנו אתר שמטרתו להאיר, לכוון, ולספר לתושבים על עבודתנו המגוונת והענפה בתחומים השונים בתחום הרווחה.

האתר הזה נועד לאפשר לכולם למצוא את המענים לשאלות המתעוררות, תוך שאנו במחלקת הרווחה נשתדל לעדכן ולאפשר מידע שוטף על הקיים והמתוכנן, ויהווה ערוץ תקשורת בנוסף לערוצים האחרים הקיימים בין המחלקה לשירותים חברתיים /נותנת השירות, ולמול תושבי האזור/צרכני השירות.

אמנת השירות

למתן שרות המבוסס על כבוד האדם ועל ערכי מקצוע העבודה הסוציאלית.

לשמירה על סודיות המידע הנמסר במהלך הפגישות הטיפוליות .

לפעול לפיתוח פרויקטים ותהליכים המותאמים לצורכי האוכלוסייה.

להתמקצע בעבודתם ולהעשיר את הידע המקצועי בתחום בו הם מטפלים.

מטרות ויעדים

המחלקה לשירותים חברתיים אחראית על מתן שירותי רווחה לתושבי המועצה ועובדת בפיקוח משרד הרווחה - מחוז הדרום.

פעילות המחלקה נעשית מתוקף חוק שירותי הסעד, ויעודה לתת שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי הטיפול, התמיכה, איתור ומניעה, הגנה ושיקום , תוך עבודה סוציאלית במגוון דרכי התערבות בשיטות עבודה שונות במטרה לקדם ולשפר את רווחת תושבי האזור.

המחלקה שואפת להעניק שירות ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם למדיניות המועצה ומשרד הרווחה, ועפ"י חוקי המדינה תוך הקפדה על כללי האתיקה המקצועית, שמירת צנעת הפרט ומתן כבוד לכל פונה.

הנהלת המחלקה לשירותים חברתיים פועלת למול מוסדות, ארגונים וגופים הפועלים בתחומי איכות חיים ורווחת הפרט והאזרח במדינה, הן בסביבה המקומית הקהילתית, והן למול מוסדות וארגונים ממשלתיים מתוך ראיה מערכתית של כלל הצרכים של תושבי המועצה, ופועלת לקידומם,פיתוחם וביסוסם במשאבים מותאמים לצרכים המשתנים.


תפקיד העובדת הסוציאלית

עו"ס מרחבי
תפקידי העובדת הסוציאלית/ עו"ס מרחבית במחלקה, הנם לתת מענה מותאם לבעיות אישיות ומשפחתיות לכלל האוכלוסייה ביישובי המועצה . תחומי אחריות העו"ס המרחבי במחלקה לשרותים חברתיים מתמקדת בפעולות שמטרתן להגן, לסייע, לשקם ולהעצים כל אדם, משפחה וקהילה הנתונים בסיכון או בסכנה, במשבר זמני או מתמשך, והמתקשים למצות את יכולתם עקב מוגבלות,צרכים מיוחדים, קשיים כלכליים, קשיי תפקוד, אבטלה,משברים משפחתיים, חולי, פגיעה וכדו'.

העו"ס עוסקת בתחומים שונים וביניהם תחום ילד ונוער, ילדים בסיכון, פרט ומשפחה, אלימות במשפחה, צרכים מיוחדים, הגיל השלישי, חירום וחוסן, קהילה ועוד.

המחלקה שואפת להיות גורם המשולב בקהילה ופועל בשותפות עמה לצורך העצמת האוכלוסייה ופיתוח שירותים לתושבים תוך מתן מענים מותאמים, לרווחה ואיכות חיים.

יש לציין כי העבודה הסוציאלית רואה בחזונה את היכולת לשלב כלים המקצועיים ואת השקפת העולם אשר רואה באדם את הכוחות שלו ומסייעת בידו לצלוח את החסמים, לגדול ולהתפתח עד לעצמאות בהתמודדותו עם חייו.

מזכירות –

זכאות ותמיכה

לצד הנהלת המחלקה והעו"ס המרחבי, פועלת מזכירות המחלקה, ועובדת הזכאות, אביבה עזריאל.

יחידה זו אחראית על המנהלה והאדמיניסטרציה במחלקה, לרבות קביעת זכאות, פתיחת תיק לפונה, ניהול קשר עם האוכלוסייה הפונה למחלקה, בדיקת בקשותיהם, קביעת סוג העזרה לפנייתם ומהות הזכאות.

מהלכים אלו מיועדים למען הפונה ומתוך דאגה למימוש זכותו ומתן מענים הולמים לצורכיהם.

נתיבי תעסוקה

תכנית המיועדת לאימהות חד-הוריות:
ליווי תעסוקתי, עזרה במיצוי זכויות מול רשויות המדינה, ייעוץ כלכלי, ייעוץ משפטי והדרכה הורית וכל סיוע שיידרש לך כדי להגיע לעצמאות ולהתפרנס בכבוד.

בעלי תפקידים ויצירת קשר

בעלי תפקידים ויצירת קשר:
תפקיד טלפון  ימי עבודהפקס דואר אלקטרוני
אושרית מזוזמנהלת המחלקה לשירותים חברתיים 
 נייד:
050-2104131
08-6688899
 א, ב, ד, ה
8:30-16:00
  Oshrit@ma-tamar.co.il
פרנסיס בוגט
עו"ס עין גדי
 
050-2145571 
08-6594629
 א, ד 8:30-16:0008-6594629 fran@ma-tamar.co.il 

אביבה עזריאל

מזכירת המחלקה

08-6688852

 א, ג,ד
8:30-16:00

08-6688950

 Revaha@ma-tamar.co.il

 

טפסי המחלקה לשירותים חברתיים - רווחה