נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מעניין לדעת

מעניין לדעת

מלגות ראש המועצה לסטודנטים לשנת תשע"ח - 2018

מלגות ראש המועצה לסטודנטים לשנת תשע"ח - 2018

קריטריונים לקבלת מלגה:

1. סטודנט החל מהשנה הראשונה ללימודיו, הלומד באחד מן המוסדות המוכרים מטעם המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה).

2. לימודים במכללות יידונו בנפרד בועדת חריגים ובהתאמה לצרכי האזור.

3. סטודנט ששירת שירות צבאי/לאומי עד 10 שנים מיום השחרור והוריו מתגוררים באחד מישובי המועצה, לפחות 3 שנים.

4. סטודנט רשאי לפנות לקבלת מלגה במשך שלוש שנים בלבד, גם אם לימודיו אורכים יותר.

5. סטודנט זכאי למלגה בתנאי ששילם לפחות 50% משנה אוניברסיטאית ע"פ המל"ג.

6. סכום המלגה יהיה שווה לכל הזכאים וייגזר מהתקציב באותה שנה.

7. מענק המלגה מותנה בפרויקט למען הקהילה- הרצאה, הדרכה, בי"ס של קיץ ועוד.. בגובה 20 שעות בשנה. ניתנת בזאת הזדמנות אחרונה לתרומה לסיים את מטלתכם לשנת תשע"ז עד לתאריך 1.5.2018 שאם לא כן תישלל זכותכם להגיש בקשה למלגה לשנה הבאה .

8. מתן המלגה מותנה בחובת השתתפות בטקס הענקת המלגות אשר יתקיים בלשכת ראש המועצה. פרסום על מועד הטקס יצא בנפרד.

9. המלגה תוענק אישית לזכאים ע"י ראש המועצה.

10. יש למלא את הטופס בהתאם ולצרף את כל האישורים המתבקשים.

אישורים/מסמכים שיש לצרף:

טופס בקשה לקבלת מלגה- רצ"ב.

פרויקט למען הקהילה – כמפורט בטופס המצורף.

טופס אישור תושבות חתום ע"י מזכיר היישוב.

צילום ספח תעודת זהות בו מצוין מקום המגורים.

אישור על גובה שכר הלימוד + אישור תשלום (אישור חתום או קבלות)

אישור לימודים מהמוסד האקדמאי, היקף שעות הלימוד השבועיות.

תעודת שחרור/אישור על שירות לאומי.

בקשות על גבי טופס הבקשה יש להפנות עד לתאריך 1.5.18 למשרד המתנ"ס במועצה.

למייל : mira@ma-tamar.co.il או בפקס 08-6688934

כל בקשה תעלה לדיון בוועדת מלגות.

לפרטים נוספים- מזכירות המתנ"ס טל: 08-6688834