נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

לוח מודעות

לוח מודעות

דרוש - יו"ר לועדת ערער לענייני ארנונה

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יושב ראש ועדת ערר

לענייני ארנונה כללית שליד מ.א. תמר

 

הזמנה זו מתפרסמת בהתאם להנחיות משרד הפנים שפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2012 מיום 31.1.2012 וניתן לעיין בהן באתר האינטרנט של משרד הפנים.

בתוקף סמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו- 1976, ובהתאם להנחיות משרד הפנים כאמור מבקשת המועצה האזורית תמר לקבל הצעות ממועמדים, הרואים עצמם מתאימים לתפקידי יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

על המועמדים להיות תושבי המועצה האזורית תמר, הכשירים להיבחר כחברי מליאת המועצה ולא מתקיימות בהן עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

 

דרישות סף מיוחדות לתפקידי יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה:

1. עורך דין בעל רישיון עריכת דין תקף בישראל בעל ותק של 5 שנים לפחות הכשיר להתמנות כשופט בית משפט השלום.

2. בקיאות וניסיון מעשי בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט.

סייגים למינויים:

1. לא יבחר אדם העלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר בוועדת ערר לבין עניין אחר שלו, לרבות עניין של קרוב של חבר ועדת הערר, או עניין של גוף שחבר ועדת הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו.

לנושא ניגוד העניינים מופנים המציעים לנוהל משרד הפנים כמפורט לעיל וכן לנוהל משרד הפנים 2/2011 מיום 4.4.2011 בכתובת: http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/201102_8.pdf

2. לא יבחר אדם הנמצא בקשר מקצועי עסקי או אחר, עם מועצה אזורית תמר לרבות –

· מי שמספק שירותים למועצה האזורית תמר או מייצג אותה.

· מי שמנהל בעצמו ו/או באמצעות אחר במשרדו הליך משפטי נגד המועצה האזורית תמר ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

תקופת ההתקשרות:

· תקופת ההתקשרות היא לארבע שנים עם אפשרות לשוב ולהתמנות לתקופה של ארבע שנים נוספות. המועצה רשאית להפסיק ההתקשרות בכל עת.

· ההתקשרות הינה ללא קיום יחסי עובד מעביד.

· את הצעת המועמדות יש להפקיד במסירה אישית עד יום 31/03/2017 בשעה 12:00 במשרדי המועצה האזורית תמר אצל מזכיר המועצה מר יעקב אקריש.

· מועמדים העונים על כל תנאי סף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה האזורית תמר יוזמנו לראיון.

· המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

· המועצה האזורית תמר שומרת לעצמה הזכות שלא להתקשר עם אף מציע ו/או לבטל ההליך בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.