נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

לוח מודעות

לוח מודעות

הזמנה להגשת מועמדות - ועדת ערר

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד חבר ועדת הערר

לענייני ארנונה כללית שליד המועצה האזורית תמר

 

הזמנה זו מתפרסמת בהתאם להנחיות משרד הפנים שפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2012 מיום 31.1.2012 וניתן לעיין בהן באתר האינטרנט של משרד הפנים.

מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו- 1976, ובהתאם להנחיות משרד הפנים כאמור, מבקשת המועצה האזורית תמר (להלן: "המועצה") לקבל הצעות ממועמדים, הרואים עצמם מתאימים לתפקיד חבר בוועדת הערר לענייני ארנונה כללית.

1.       על המועמדים להיות תושבי המועצה, הכשירים להיבחר כחברי מליאת המועצה ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות [נוסח חדש].

2.       סייגים למינוי:

2.1.   לא יבחר אדם העלול להימצא באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר בוועדת הערר לבין עניין אחר שלו, לרבות עניין של קרוב של חבר ועדת הערר, או עניין של גוף שחבר ועדת הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו.

לנושא ניגוד העניינים מופנים המציעים לנוהל משרד הפנים כמפורט לעיל, וכן לנוהל משרד הפנים 2/2011 מיום 4.4.2011 בכתובת: www.moin.gov.il/ChozreiMancal/201102_8.pdf

2.2.   לא יבחר אדם הנמצא בקשר מקצועי עסקי או אחר, עם המועצה לרבות –

2.2.1.        מי שמספק שירותים למועצה ו/או מייצג אותה.

2.2.2.        מי שמנהל בעצמו ו/או באמצעות אחר במשרדו הליך משפטי נגד המועצה ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה תמר.

3.       תקופת ההתקשרות:

3.1.   תקופת ההתקשרות היא לארבע שנים, עם אפשרות לשוב ולהתמנות לתקופה של ארבע שנים נוספות. המועצה רשאית להפסיק ההתקשרות בכל עת.

3.2.   ההתקשרות הינה ללא קיום יחסי עובד-מעביד.

4.       הגשת מועמדות:

4.1.   את הצעת המועמדות יש להפקיד במסירה אישית עד ליום 31.07.2017 בשעה 12:00, במשרדי המועצה שבנווה זוהר, אצל מזכיר המועצה מר יעקב אקריש.

4.2.   מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה יוזמנו לראיון.

4.3.   המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

4.4.   המועצה שומרת לעצמה הזכות שלא להתקשר עם אף מועמד ו/או לבטל ההליך בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.