נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

וועדת הנחות לענייני ארנונה- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

יו"ר (נבחרת)

רותי קפלן

עין חצבה

הועדה תדון בבקשות בהתאם לפרק ד' ו- ה' לתקנות ההנחות שכותרתן "מבקש נזקק" ו"הנחות לבניין ריק ולתעשייה" בהתאמה.

גזבר (עובד)

ארז בדש

מועצה

חבר (נבחר)

דודי ברגמן

הר עמשא

מזכיר (עובד)

יעקב אקריש

מועצה