נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

ועדה מקצועית להקצאת קרקע ומבנים-ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

גזבר המועצה (עובד)

ארז בדש

מועצה

דיון בבקשות להקצאת קרקע לצרכי ציבור ומתן חוו"ד באם ניתן לשקול הקצאת המקרקעין בכפוף לחוו"ד היועץ המשפטי, מהנדס הרשות, גזבר הרשות, הגורם המטפל בנכסי הרשות והגורם המקצועי הרלוונטי ברשות וכן בהתאם לתבחיני ההקצאות שקבעה.

ס. גזבר (עובד)

אהרוני שבתאי

מועצה

מהנדס המועצה (עובד)

גיא דוננפלד

מועצה

מזכיר המועצה (עובד)

יעקב אקריש

מועצה

מנהל נכסים ופיקוח (עובד)

פיני הרוש

מועצה

יועצת משפטית

ורד שאלתיאל,עו"ד

מועצה

מפקח על הבנייה (עובד)

גיא גובאי

מועצה

מנהל מידע תכנוני הנדסי (עובד)

יובל גולדמן

מועצה

ס. מנהל אגף חינוך / מנהלת יח' נוער

ענת בוסקילה

מועצה

יועץ משפטי

יורם זמיר, עו"ד

מועצה

יועצת משפטית

יפית גרין נהרי, עו"ד

מועצה

נציגת מח' נכסים ופיקוח (עובד)

רוחמה זקן

מועצה