נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

אגף מנכ"ל

אגף מנכ"ל

מנכ"ל המועצה אחראי על יישום מדיניות המועצה, בהתאם להחלטות חברי המועצה וראש המועצה, לתכנון ולפיתוח אסטרטגי ארוך טווח, לגיבוש תכניות העבודה הרב שנתיות והשנתיות, ולניהול כללי ותכלול של עבודת כלל אגפי המועצה בדרך למימושם של המטרות והיעדים הנגזרים מתכניות אלו, בראשם – יצירת התשתיות הפיזיות והקהילתיות לצמיחה ולפיתוח דמוגרפי וכמובן תחום התיירות.

ניהולם הכללי של אגפי המועצה כולל את הנחייתם המקצועית של האגפים, התוויית סדרי העדיפויות בעבודתם, סנכרון ותיאום תהליכי העבודה בין האגפים השונים ולרבות, ניהול תהליכי העבודה חוצי היחידות במועצה ובקרתם המתמדת.

מנכ"ל המועצה הינו ארז בדש אשר נכנס אל תפקידו במהלך המחצית השניה של שנת 2014. בדש משמש גם כגזבר המועצה. שתי תפיסות מרכזיות מנחות את עבודת המועצה בניהולו, בהתאם לקווים המנחים של ראש המועצה וחבריה – הראשונה היא תפיסת הפיקוח, הגורסת בקרה מתמדת וקבלת משוב חוזר מהשטח בכל נקודת זמן, והשנייה, המשתלבת בתפישת הפיקוח הינה הטמעת תפישת האיכות וניהול האיכות והטמעתם בכל תהליכי התכנון, קבלת ההחלטות, הביצוע, הפקת וניתוח הלקחים והיזון חוזר מתמיד לשלבי התכנון.

אגף המנכ"ל כולל את יחידת משאבי האנוש האחראית על גיבוש מדיניות כוח האדם, ניהול המשאב האנושי ברשות ופיתוחו, את המוקד העירוני, מוקד 106, המשמש כערוץ המרכזי לפניות התושבים, העסקים והאורחים בתחום המועצה בשגרה ובחירום והמהווה ציר מרכזי במימושה של תפישת הפיקוח, ואת יחידת מנהל מערכות המידע של המועצה האחראית על גיבושה ויישומה של תכנית האב למחשוב ועל תכנון וניהול תשתיות החומרה והתוכנה של מערכות המידע של המועצה.

 

בעלי התפקידים באגף המנכ"ל:

תפקיד

שם

טלפון

פקס

דוא"ל

מנכ"ל ומנהל כספים

ארז בדש

08-6688805

08-6688905

Erez@ma-tamar.co.il

מנהלת לשכה

רונית אוחנונה

08-6688804

08-6688904

ronito@ma-tamar.co.il

מנהלת משאבי אנוש

אילה בורבא

08-6688801

08-6688901

Ayala@ma-tamar.co.il

מזכירת מחלקת משאבי אנוש

רונית היימן

08-6688871

 

ronith@ma-tamar.co.i

מנהלת מוקד 106

סיון טויטו

08-6688860

08-6688950

sivan@ma-tamar.co.il

מזכירת מוקד 106

אביבה עזריאל

08-8000210

 

Moked@ma-tamar.co.il

מוקדן ואחראי מרכזיה

אלברטו גולדברג

08-6688888

   

קב"ט ומנהל מחלקת פיקוח

בני בן שושן

08-6688889

 

beni@ma-tamar.co.il

מזכירת מחלקת פיקוח

רויטל לובטון

08-6688877

 

revital@ma-tamar.co.il