נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

אגף גזברות

אגף גזברות

אגף הגזברות


גזבר המועצה אחראי על ניהול המערכת הכלכלית של המועצה ומשאביה הכספיים, ובכלל זה על הכנת הצעות התקציב השנתיות ועל ניהולו התקציב השנתי, על השמירה על קופת המועצה ועל הדוחות הכספיים, בהתאם להנחיות משרד הפנים ולהוראות החוק. במסגרת תפקידו זה משמש הגזבר כיועץ הפיננסי של המועצה ושל העומד בראשה וכאחראי על הממשקים עם הגופים המוסמכים מטעם מדינת ישראל ועם הגופים הפיננסיים השונים.

גזבר המועצה מהווה גם מנהל הכספים של כלל גופי הסמך של המועצה – העמותות והחברות העירוניות: החברה הכלכלית חבל ים המלח, מטמנות אפע"ה, מרכז מדע ים המלח והערבה, מכון ים המלח למחקר פיתוח ולימוד ועמותת תמרית. כמו כן, משמש כחבר בדירקטוריון החברה הכלכלית, מטמנות אפעה, ובאשכול נגב מזרחי מטעם המועצה.

במסגרת ניהול משאביה הכספיים של הרשות אחראי אגף הגזברות על ניהול מערך גביית המסים העירוניים, האגרות וההיטלים, על ניהול תחשיבי חוקי העזר, על ביצוע הבקרה התקציבית והשמירה על המסגרת התקציבית של המועצה, על ניהול תהליכי הרכש במועצה ועל ניהולה של מערכת הנהלת החשבונות שלה.

אגף הגזברות כולל את סגן הגזבר, המסייע לגזבר המועצה במימוש תחומי האחריות שלו, בין היתר בניהול ובפיקוח על מחלקות אגף הגזברות. כמו כן, סגן הגזבר אחראי באופן ישיר על התכנון והבקרה התקציביים, על עריכה ואישור צו המסים השנתי, על ניהול התוכן המקצועי של מערכות המידע שבשימוש האגף ועל ליווי וניהול החוזים, הרכש וההתקשרויות.