נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

אגף מזכיר

אגף מזכיר

תחומי האחריות המזכיר: מעקב אחר החלטות מליאת המועצה, הסדרת עבודת המליאה, תיעוד ישיבות מליאת המועצה ורישום מסודר של הפרוטוקולים המהווים צד חיוני לפעילות הציבורית.

 תחומי האחריות של המזכיר:

מעקב אחר החלטות מליאת המועצה

הסדרת עבודת המליאה, תיעוד ישיבות מליאת המועצה ורישום מסודר של הפרוטוקולים המהווים צד חיוני לפעילות הציבורית.

טיפול בועדות המועצה

הוועדות הינן זירת הפעולה הציבורית המרכזית בה יכולים חברי המועצה להיפגש עם חברי ההנהלה והדרג הבכיר במועצה.

הסדרת עבודתן, כינוסן באופן סדיר ויציקת תוכן לפעילותן הינה פעילות חשובה ומרכזית בעבודת המועצה. (אפשרות לקפוץ לועדות המועצה)

מתן מענה בתחום חופש המידע ופניות הציבור

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן, ביום 29.5.1999. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב ישראלי, לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות, בכפוף לסייגים שפורטו בחוק.

החוק קובע את מינויו של ממונה על העמדת המידע לרשות הציבור מקרב עובדי הרשות, שיטפל בבקשות לקבלת המידע ועל יישום הוראות חוק זה.

סעיף 7 לחוק, קובע את נוהל הגשת הבקשות ואופן הטיפול בהן; בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, או למי שהוסמך לכך על ידו; אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.

 
ליצירת קשר עם הנהלת האגף:
שם תפקיד טלפון פקס דואר אלקטרוני

יעקב אקריש

מנהל האגף

08-6688844

08-6688944

Akrish@ma-tamar.co.il

סיגלית שקד

עוזרת המזכיר

08-6688823

08-6688923

sigalit@ma-tamar.co.il