נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

אגף הנדסה

אגף הנדסה

אגף ההנדסה אמן על ביצוע מדיניות המועצה בתחום הבינוי, הפיתוח הציבורי ועיצוב סביבת המגורים, לרבות ייעוץ מקצועי הקשור במגמות התפתחות המועצה בעתיד, תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון המועצה.

אגף ההנדסה כפוף למנהדס הרשות,שהינו הסמכות המקצועית, הבלעדית במועצה בתחום תפקידו כמפורט להלן ובכפוף לכל דין ע"פ חוק הרשויות המקומיות ( מהנדס רשות מקומית ) התשנ"ב 1991

אגף ההנדסה אמון על :

תכנון העיר

הפיקוח והרישוי

הבניה הציבורית

העבודות הציבוריות המבוצעות ע"י רשות מקומית .

 שנת 2015 מתוכננת להיות שנת מפנה, בה במסגרת הרפורמה תגובש ותאושר מדיניות אכיפה לפיה יבוצע נושא הפיקוח בתחום הרשות.

 המטרות והיעדים של אגף ההנדסה ושל המחלקות השונות הפועלות במסגרתו הן:

שיפור והעצמת רמת השירות לתושב ולמתכנן.

קידום התכנון הסטטוטורי ואישור תכניות במרחב התכנון.

עמידה בלוחות הזמנים ובמסגרת התקציב בביצוע פרויקטים.

הסמכת הוועדה המקומית כוועדה מקומית עצמאית ע"י שיפור והעצמת רמתה המקצועית.