נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

אתר הוועדה המקומית

אתר הוועדה המקומית

מחלקת רישוי בניה ותכנון עיר (ועדה מקומית לתכנון ובניה)

אחראית על תכנון ארוך טווח, הכנת תכניות מתאר ובניין עיר, וטיפול ברישוי בניה עד למתן היתרי בניה. המחלקה כוללת את הסגל המקצועי של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה: מהנדס הוועדה, מנהלת מח' רישוי בנייה, 4 בוחני רישוי, רכזת תוכניות (תבעו"ת), רכז מידע תכנוני/ מידען ומזכירת הוועדה. לצד הוועדה פועלים יועצים חיצוניים - יועצת משפטית (קבועה), יועצי תנועה, בניה ירוקה, תכנון סביבתי ונגישות, שמאים ומודדים בהתאם לצורך.

הוועדה פועלת לייצוג הרשות מול מוסדות התכנון ובין השאר הוועדה המחוזית, המועצה הארצית והות"ל. כמו גם מול משרדי הממשלה השונים ורשויות סטאטוטוריות חיצוניות.

הוועדה מטפלת במאות בקשות למידע ובקשות להיתרים לרבות שימושים חורגים והקלות ומנפיקה בשנתיים האחרונות כ-300 היתרי בניה בשנה.

המחלקה אחראית לקדם תכניות בניין עיר בהנחיית מהנדס הועדה, מתוך מטרה ליצור מלאי תכנוני המותאם לצורכי המועצה בפריסה רב שנתית. זאת לצד טיפול בתכניות בניין עיר ביוזמת גורמים אחרים על פי פרקי הזמן הקבועים בחוק, והכנת מסמכי מדיניות הקשורים לתכנון המועצה וחזותה, בתלות בתקציב הזמין לתכנון.