נגישות
לעמוד המועצה ב - Facebook

רישוי עסקים

רישוי עסקים

חוק רישוי העסקים התשכ"ח הינו חוק מדינה אשר קובע את חובת רישוי העסקים, ומטרתו להבטיח את בריאות הציבור ביטחונו ושלומו. מידע נוסף ניתן למצוא בחוק עזר לתמר (שמירת איכות העבודה, הסדר והניקיון, הרכוש הציבורי, תשמ"ד 2013).
חוק רישוי העסקים התשכ"ח הינו חוק מדינה אשר קובע את חובת רישוי העסקים, ומטרתו להבטיח את בריאות הציבור ביטחונו ושלומו.
מידע נוסף ניתן למצוא בחוק עזר לתמר (שמירת איכות העבודה, הסדר והניקיון, הרכוש הציבורי, תשמ"ד 2013).
 
פעילות המחלקה:
המחלקה רואה את עצמה מחויבת לספק לתושבים מגוון שירותים רחב, באיכות טובה ובזמינות גבוהה.
פעילות המחלקה משתרעת מעין גדי בצפון ועד עין חצבה בדרום, הר עמשא, מפעלי מישור רותם ומפעלי ים המלח.
המחלקה מטפלת בישובים, בתי העסק, המלונות ומפעלי תעשיה שבשטח שיפוטה.
 
מטרות המחלקה:
יצירת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מטרדים ומפגעים.
מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחתו בפני אירועי שוד והתפרצויות.
בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו.
פיקוח בנושא מפגעי תברואה ופסולת, רוכלות, רעש, הדבקת מודעות במקומות ציבוריים, שילוט, ואיתור ופינוי גרוטאות רכב.
מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, דשנים ותרופות.
בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
שמירת הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ושירותי כבאות.
 
יעדי המחלקה:
יישום הרפורמה ברישוי עסקים והטמעת המפרט האחיד ליצירת אחידות בדרישות המועצה מול בתי העסק ובהתאם לחוק שיחול על כולם בצורה שווה עד לקבלת רישיון בתוקף. 
קידום חוקי העזר ככלי ליצירת סדר ציבורי תוך שמירה על החוק כמתחייב ע"י המועצה בשטחי השיפוט שלה אל מול האירועים השוטפים.
שילוט – ועדת השילוט מאשרת הצבת שלטים המוגשים על פי מפרט שאושר, ניתן למצוא טפסים להגשת בקשה באתר המועצה בחוק עזר לתמר שילוט תשס"ט 2009.