נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

משק לשעות חירום

משק לשעות חירום

מל"ח (משק לשעת חירום) 

הרשות המקומית היא הגוף המקיים בשגרה את הקשר הישיר והקבוע עם האוכלוסייה, והאחראי לספק לה את השירותים.

לצורך אספקת השירותים בשגרה, מקיימת הרשות המקומית סדרה של הסדרים ניהוליים הכוללים בין השאר נהלי עבודה תחומיים, נהלי עבודת מטה, וריכוז של משאבי ידע וכוח אדם. משאבים אלו המרוכזים בתחומה של הרשות בנוסף לציוד, מהווים בשעת חירום מרכיב חיוני בהערכות העורף.

בנוסף לאלה, בשעת חירום הרשות המקומית מהווה זירה שבה מתקיים מפגש של כלל גופי החירום הממלכתיים, היישוביים וגורמי חוץ נוספים אשר נמצאים באזורינו.

כל אלה מחייבים את הרשות להבנות תפיסת פעולה ומנגנונים התואמים למעבר בין שגרה לחירום ולתפקוד בחירום.

קיימים גופים נוספים שיש חשיבות בהצטרפותם ובהתגייסותם לתהליך לבניית החוסן הקהילתי והמועצתי.

 הרשות המקומית כאבן יסוד

מצבי יסוד:

"מלחמה" תקופת קרבות או כוננות לקראתה, האחריות לפיקוד ושליטה במצב זה מוטלת על צה"ל.

"תקופת הפעלת מל"ח" פרק הזמן המוכרז ע"י הממשלה, בעת מלחמה או בעקבות "אסון המוני".

"מצב מיוחד בעורף" הכרזה של ממשלת ישראל, עקב מצב חירום בתקופת מלחמה או "ברגיעה", המאפשרת להפעיל תקנות וצווי חירום שונים.

 תקלות ובעיות ממשקיות:

אספקת שירותים חיוניים.

אספקת מים וחשמל.

בעיות בייצור החקלאי.

מחסור במוצרים בסייסים.

קשיים בתחבורה.

פגיעה בתשתיות ובתקשורת.

 תפקידי הרשות ברגיעה:

התכוננות למצבי חירום – הכנת מרכז הפעלה, ביצוע תרגילים והשתלמויות, ארגון משאבים, נהלים ותיאומים, הכנת מרכזי השהייה/פינוי וקליטה, הכנת נתוני אוכלוסייה, הכנות לטיפול בחללים, אכיפת חוקים ותקנות (בנייה וחומ"ס), הכנת מערך מתנדבים, הכנת תיק תכנון.

 הנחות יסוד במצבי חירום:

התרעה מוקדמת אינה מובטחת לכל איום.

ייתכנו תרחישים מצומצמים בהיקף גיאוגראפי ובנזק, וייתכנו תרחישים בהם הנזק יתפרס על אזורים נרחבים משטח המדינה ויוגדרו כ"אסון לאומי".

בתרחישים בסדר גודל של "אסון לאומי" כגון רעידת אדמה, הפעולות הראשונות יבוצעו ע"י התושבים ובני משפחותיהם.

תרחיש יכול להכיל אירועים שונים שהינם אסונות משנה כגון: שריפה, פגיעה במאגרי חומ"ס ועוד.

בהתרחש אירוע ברשות המקומית, תידרש הרשות לטפל בתוצאות הישירות של האירוע, יחד עם הצורך לתמול ולסייע לאוכלוסיית הרשות שלא נפגעו פיזית.

הרשות המקומית הינה אבן היסוד בהערכות ובחלק גדול מן המקרים גם במענה הראשוני.

 תפקידי הרשות המקומית בשעת חירום:

עפ"י החלטת הממשלה ודיני הרשויות המקומיות כל רשות מקומית אחראית בתחום שיפוטה באמצעות וועדת המל"ח המקומית לבצע את המשימות הדרושות להבטחת האספקה והשירותים החיוניים לאוכלוסייה, לטיפול באוכלוסייה ולמתן שירותי סעד ופינוי עפ"י הוראות החוק, בהתאם לתוכניות שקבעה הרשות המקומית ובהתאם לתוכניות משרדי הממשלה והרשויות הייעודיות שאושרו ע"י וועדת המל"ח העליונה.

 עיקרי תפקידי הרשות המקומית במצבי חירום:

מתן מחסה וקורת גג לתושבים שבתיהם נפגעו ולעקורים.

סיוע פיזי ותמיכה נפשית בפרט ובקהילה.

טיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

מסירת מידע לציבור.

אספקת מים במקרים של תקלות וכשלים במערכת המים.

אספקת מזון לתושבים הנאלצים לשהות במקלטים ולאוכלוסיות מיוחדות שאינן יכולות לדאוג לעצמן.

וידוא אספקת השירותים החיוניים לתושבי הרשות – גם שירותים אשר ניתנים ע"י גורמים ממלכתיים.

טיפול בתשתיות חיוניות.

פתיחת דרכים ותיקון כבישים במרחב השיפוט של הרשות.

טיפול בחללים ובמשפחותיהם.

 מטה החירום הרשותי:

הכנת כלל הרשות והאוכלוסייה לשעת חירום והפעלתם בשעת חירום.

 מנהלי מטה החירום:

יו"ר וועדת המל"ח – דב ליטבינוף ראש המועצה

יו"ר וועדת המל"ח –יובל מסילתי - מנכ"ל ומנהל כספים

ראש מטה החירום – קב"ט המועצה – בני בן שושן  – ביטחון וגורמי חוץ

 תפקידי המטה בחירום-

ניהול שוטף של האירועים עפ"י אופי התרחיש והתוצאות בשטח ממרכז ההפעלה המועצתי.

קביעת סדר הפעולות והקצאת משימות עפ"י לוחות זמנים לבעלי תפקידים.

תיאום והכוונת המכלולים והמחלקות השונות במטה החירום בביצוע משימותיהם ובתגובה לאירועים.

תיאום שיתוף הפעולה עם גופי החירום הפועלים בסביבת המועצה – נפת פיקוד העורף (באמצעות היקל"ר – יחידת הקישור לרשות), תחנת המשטרה, שירותי הכיבוי ומד"א.

יצירת תמונת מצב של המועצה ועדכונה באופן שוטף, כולל המשאבים העיקריים הזמינים של המועצה.

ריכוז והעברת דרישות המועצה לצה"ל/פיקוד העורף, מטה מל"ח מחוזי, משטרת ישראל, משרדי ממשלה/רשויות ייעודיות ורשויות מוסמכות אחרות.

הפעלה חפ"ק המועצה בעת אירוע, ושיגור צוותים משימתיים עפ"י הצורך.

קביעת סדרי עבודה, רמת הכוננות והאיוש של המכלולים ומחלקות מטה החירום.

ריכוז הטיפול בבקשות צה"ל ומ"י לסיוע מהמועצה.

ניתוח אירועים ותגובות על בסיס התפתחות האירוע, בתום האירוע הפקת לקחים ומסקנות לשיפור תכנית החירום.

 תפקידי המטה בשגרה:

הפעלת מערכות תקשורת פנימיות וחיצוניות עם גורמי חוץ, הפצת נהלים והנחיות עבודה לבעלי תפקידים, עדכון ורענון נהלים עפ"י הצורך וההנחיות הניתנות מהמשרד להגנת העורף, השתתפות ותיאום בתרגילים, השתלמויות, יצירת שיתופי פעולה עם גורמי חוץ – תעשייה, מלונאות, יישובים.

 יעדיי מטה החירום:

בניית מרכז הפעלה לחירום.

גיוס והכשרת צוותי חירום יישוביים.

הטמעת חשיבות ההערכות לחירום במוסדות החינוך וביישובים.

חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם גורמי החוץ.