נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מטרות ויעדים

מטרות ויעדים

יעדים מרכזיים לשנת 2018

כלל אגפי, סגן הגזבר

1. הטמעת מסקנות והחלטות וועדת ההיגוי לעדכון שיטת חלוקת התקציבים ליישובי המועצה ויישומן.

2. העמקה, ייעול ויצירת דרכי בקרה ארגונית ככלים ניהוליים.

3. כתיבה והטמעת נהלי עבודה מסודרים באגף.

4. המשך יישום הבקרה התקציבית בנושא התב"רים כשלב המשך לכתיבתו של ספר התב"רים.

5. מיצוי פוטנציאל קבלת מימון לפרוייקטים מגורמי חוץ.

מחלקת הנהלת החשבונות

1. קידום הנגשה מלאה של המידע החשבונאי לאגפים באמצעות מערכת המטרופולינט.

2. המשך עמידה בלוחות הזמנים להפקת דיווחי הפנים והחוץ ובכללם:

2.1 דו"חות כספיים ודו"חות תב"רים רבעוניים למנהלים.

2.2 דו"חות רבעוניים למשרד הפנים ודו"ח שנתי וחצי שנתי לביקורת רו"ח.

2.3 דו"חות תקופתיים ושנתיים לגורמי חוץ.

3. המשך יצירת כלי בקרה יעילים לתהליכי המחלקה ובכללם: תשלומים לספקים, תשלומי שכר וכו.

מחלקת הגבייה

1. סיוע במיצוי פוטנציאל החיוב.

2. מיצוי פוטנציאל הגבייה ובכלל זה עבודה יעילה לפי סרגל אכיפה מאושר.

3. הטמעה של הנהלים האגפיים והמחלקתיים בעבודת המחלקה.

4. השלמת טיוב מסד הנתונים והשלמת פרטים חסרים.

5. שיפור והעמקת איכות השירות.

6. קידום מחשוב תהליכי המחלקה כגון: משלוח שוברים אלקטרוני, טפסים דיגטיאליים וכו.


חוזים, מכרזים והתקשרויות:

1. הקמת מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות שתתכלל את כלל הפעילויות בתחומים אלו ותהווה כתובת אחת עבור כלל יחידות המועצה בתחום.

2. הגדלת חשיפה למכרזי המועצה בקרב מציעים פוטנציאליים.

3. העמקת מעורבותם של חברי ועדת מכרזים וחיזוק שיתוף הפעולה עמם.

4. העמקת רמת הידע, המעורבות והבנה של התהליך המכרזי בקרב המחלקות ועובדיהן.

5. העמקת רמת שיתוף הפעולה והסנכרון מול האגפים בנוגע למכרזים-החל משלב הייזום ועד למעקב אחר סטאטוס חוזים ופרויקטים.

6. העמקת רמת שיתוף הפעולה והסנכרון בין מנהלת חוזים והתקשרויות לבין רכזת מכרזים.

7. ייעול שיטת העבודה, עמידה בלוחות זמנים ובחינת תהליכים לקיצור זמני העבודה.

8. יצירת כלי בקרה ומעקב בנוגע לחוזים, ביטוחים, ערבויות ומכרזים.

רכש קניין ומחסן

1. סידור וארגון מחדש של מחסני המועצה ובכלל זה סיום חידוש בינוי המחסנים.

2. הסדרה מחודשת של פעילות המחלקה ובכלל זה כתיבת נהלים וייעול תהליכים.

3. הסדרת מכרזי מסגרת נוספים לרכישות טובין במועצה.

4. סיום טיוב הנתונים ומחשוב המחלקה לרבות ייעול השימוש במערכת ניהול המחסנים ופיתוחה בהתאמה לצרכי הרשות.

5. יצירת כלי בקרה ומעקב אחר המלאי והאינוונטר.