נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

יועצת ראש המועצה לענייני מגדר

יועצת ראש המועצה לענייני מגדר

תפקידי היועצת:

תפקידי היועצת הם לפעול בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, לביעור ההפליה נגד נשים ולמניעת אלימות כלפי נשים. לצורך ביצוע תפקידיה, על היועצת להיות מעורבת בהתוויית המדיניות של הרשות המקומית, לפקח על ביצוע מדיניות זו ועל הקצאת משאבים לשם כך לרבות לצורך יישום הוראות הדין המחייבות מתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים בקרב עובדי הרשות המקומית ועובדי החברות העירוניות. כמו כן, על היועצת להיות מעורבת בבחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית על השוויון בין גברים לנשים )קרי ניתוח רגיש מגדר(, איתור צרכים וקבוצות אוכלוסייה לצורך הכנת תכניות ייעודיות, הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בתחומי הפעולה של התפקיד, איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה של התפקיד ועוד 
 
סמכויות היועצת:
 
במילוי תפקידיה כיועצת, היא תהיה כפופה ישירות לראש הרשות המקומית. היועצת צריכה להיות מוזמנת לכל ישיבה של מועצת הרשות המקומית ושל כל ועדה של הרשות, ויש לתת לה הזדמנות להביע את עמדתה בעל-פה או בכתב לפני קבלת כל החלטה הנוגעת לתחומי פעולתה, לתושבות הרשות המקומית או לעובדות הרשות. כמו כן, היועצת או עובד שהסמיכה לצורך כך זכאים להשתתף בישיבות מועצת הרשות או ועדותיה שבהן מתקבלות החלטות הנוגעות למצבת כוח האדם ברשות המקומית, לרבות בוועדות מכרזים.
 
הגב' עפרה גזית, יועצת ראש המועצה לענייני מגדר, החלה בתפקיד זה לפני כארבע שנים ופועלת להחדרת חשיבה מגדרית בכל אגפי המועצה, לרווחת המגדר הנשי.
 
פרטים ליצירת קשר: 
 

שם

תפקיד

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

     
עפרה גזיתיועצת ראש הרשות למגדר 08-6688829 08-6688929ofra@ma-tamar.co.il