נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת פיקוח על הבניה, נכסים וארנונה

מחלקת פיקוח על הבניה, נכסים וארנונה

מחלקת פיקוח על הבנייה, נכסים וארנונה

המחלקה אחראית על אכיפת חוק התכנון והבניה, ובכלל זה פיקוח שוטף על בניית מבנים ומתקנים חדשים בהתאם להיתר הבנייה שניתן להם, אישור התאמתם של בניינים שהסתיימה בנייתם להיתר שניתן להם לטובת אישורי אכלוס (טופס 4), והפעלת אמצעי אכיפה (הוצאת צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה (מנהליים ו/או שיפוטיים) כאשר מתקיימת בניה ללא היתר בניה או בסטייה מההיתר. המחלקה מבצעת חקירת עבירות בנייה ומכינה את הרקע לכתבי אישום נגד עבירות בניה ברחבי המועצה. לאחר אישור תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה וכניסתו לתוקף בחודש 11/17 פועלת המחלקה לבצע ההתאמות לרפורמה שנעשתה ובין היתר לביצוע סקר עבירות בנייה כמפורט בחוק, טיפול בהכשרת המפקחים למסלולי חקירה ובינוי ועוד. סגל המחלקה מורכב ממנהל ו 2 מפקחי בנייה (בשל הגידול בעומס ובדרישות החוק יש צפי לאיוש מפקח נוסף במהלך השנה).

המחלקה מטפלת גם בניהול תיקי הנכסים הציבוריים אשר בבעלות המועצה, ובריכוז הנתונים לעניין חיובי הארנונה הכללית במועצה.

המחלקה אחראית גם על נושא הנגישות במועצה ובכלל זה על נגישות מתקנים תשתיות וסביבה ונגישות השירות.